Archief
24 april 60+ wedstrijd in de Grote Pekken

31-03-19

Deze viswedstrijd is voor alle leden vanaf 60 jaar.
De wedstrijd wordt gevist in Stad in de Grote Pekken
Hieronder meer informatie over de wedstrijd!

informatie 60+ wedstrijd

<terug>

13 april Jan Visser trofee

31-03-19

Voor deze wedstrijd kunnen alle leden van HSV De Rietvoorn zich opgeven.
De wedstrijd wordt gevist in de L-vijver, opgeven is verplicht!!
zie hieronder de link voor meer informatie!

Informatie Jan Visser trofee

<terug>

Vandaag 400 kg brasems uitgezet!!

22-02-19

Vandaag vrijdag 22 februari hebben wij weer als vereniging 400 kg brasems uitgezet in de Grote Pekken.
Na alle sterfte was het ook weer nodig om dit water aan te vullen met vis.
Piet Kalkman was er om 13:00 uur aanwezig en had mooie brasems bij zich die we met veel plezier los lieten in het water.
Soms konden we ook nog mooie rietvoorns tussen de brasems ontdekken.
Laten we zuinig zijn op deze mooie vissen en bij vangst de vis weer terug zetten in het water waar we de vis vangen.

Veel plezier en vangsten toegewenst aan de waterkant!

Het Bestuur HSV De Rietvoorn

Fotoreportage uitzetting brasems De Grote Pekken

<terug>

Maandag 18 februari ledenvergadering bij de Merino's

13-01-19

Let op!!
Maandag 18 februari is de ledenvergadering in de businesshome van de Merino’s dus niet meer bij GVVV!
De businesshome zit achter de kantine op de begane grond.

De vergadering begint om 19:30 uur graag op tijd aanwezig om de notulen en jaarverslagen te kunnen lezen, deze zullen in de vergadering toegelicht worden.

Hieronder de agenda voor de vergadering:

AGENDA: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda. 3. Notulen vorige leden
vergadering. 4. Jaarverslag van de secretaris. 5. Verslag van de
kascontrolecommissie. Penningmeester: 6. Financieel verslag 2018
7. Begroting 2020 8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: E. Stobbe secretaris; B. van Kooten alg.adjunct;
Vacant: 2e penningmeester;
Agendapunten worden ook vermeld op: www.rietvoorn-veenendaal.nl Kandidaten
voor een plaats in het bestuur kunnen zich aanmelden voor de vergadering bij het
dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester) of tijdens de vergadering.

Verenigingsvergunning 2019

<terug>

Machtiging visrecht Wageningse havenkanaal

16-12-18

Namens HSV Eerste Wageningse Hengelsportvereniging Ons Genoegen verlenen zij onze leden van HSV De Rietvoorn de mogelijkheid om in het Havenkanaal in Wageningen te vissen.
Zie in de bijlage de machtiging met de regels die bij dit visrecht horen.

Machtiging

<terug>

HELLUUUUUP!!!!!!!!!

15-12-18

Beste lezers, ja ja dit is een noodkreet !!.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze teams kunnen versterken om de noodzakelijke voortgang van onze vereniging veilig te stellen.
Zoals, ondersteuning bij de viswedstrijden. Onderhoud van de viswateren, denk aan het bijhouden van de visbossen, de viswateren open te houden van te welige plantengroei e.d. Uitzetten van vis enz.

Jeugdbegeleiding o.a. het geven van een “viscursus” o.a. hoe om te gaan aan de waterkant, hoe gevangen vis behandelen. Welk aas gebruiken en hoe.

Uitleggen van de hengelvoorschriften(wetgeving).

Het moet toch mogelijk zijn om binnen een vereniging met ruim 2600 leden de nodige menskracht te vinden die dit probleem kan oplossen??

Het gaat om 2 of 3 zaterdagen per jaar! Is dat nou zo’n groot probleem?? Kom op, neem contact op met secretaris@rietvoorn-veenendaal.nl

Informeer of geef je gewoon op als vrijwilliger. Je kunt meer dan je denkt!!

Tevens zijn we al een aantal jaren op zoek naar een 2e penningmeester die t.z.t. de 1e kan opvolgen. Deze situatie is URGENT!!!

Er zijn toch wel 1 of 2 personen binnen de vereniging die in staat zijn deze plaatsen op te vullen , of weet u iemand uit uw naaste omgeving die dit kan?!

Het zou fantastisch zijn als deze vacatures voor de volgende Algemene Leden Vergadering op 18 februari 2019 zijn opgelost.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

<terug>

VBL's zijn weer verkrijgbaar!!

21-11-18

De VBL’s voor de aanvraag van het lidmaatschap van onze vereniging voor 2019 zijn weer beschikbaar.

Ze zijn verkrijgbaar bij Discus van de Weerd Hoofdstraat en Hertog Hengelsport Middelbuurtseweg.

De contributie bedraagt inclusief eenmalig inschrijfgeld 5,00 euro
Jeugd t/m 13 jaar 18,00 euro per jaar.
Senioren 35,00 euro per jaar.

Als u gebruikt maakt van de mogelijkheid van automatische incasso zoals die op de VBL staat, betaald u voor de volgende contributie (2020) geen opslag van 5,00 euro voor betaling via acceptgiro.

Misschien een leuk alternatief cadeau voor st Nicolaas of Kerst.

<terug>

IN MEMORIAM

09-10-18

Op zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat in de leeftijd van 75 jaar is
overleden ons erelid Wim Werkman.

Wim was vele jaren lid van onze vereniging en heeft bestuurlijk bijgedragen aan de georganiseerde hengelsport in het algemeen en in het bijzonder als bestuurder van de jeugd van zijn Rietvoorn.
Samen met Jo Bovenschen en anderen was hij een drijvende kracht bij onze grote jeugdafdeling.
De jeugdwedstrijden vroegen veel organisatie. Alle oevers van de vijver in het stadspark waren bezet met de vissertjes en hij genoot daar intens van.

Na het samenvoegen van de jeugd- met de seniorenafdeling heeft hij nog vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van onze vereniging. Namens het bestuur was hij afgevaardigde bij het bestuur van de Federatie Randmeren. Hij heeft deze functie vervuld tot aan het moment dat deze is gefuseerd met de Federatie Mid-West Nederland. Voor zijn verdiensten voor de vereniging is hij door de leden benoemd tot erelid.

Ondanks zijn afnemende gezondheid was hij deelnemer aan de ledendagen en viste hij mee op forel. Meedoen, de gezelligheid en de ontmoeting met oude bekenden was voor hem belangrijker dan vangen.

Wim was een bestuurder met soms stevige meningen en een kritische kijk op voorstellen, maar stond altijd open voor betere inzichten die in het belang van de vereniging waren.
Als vereniging zijn wij Wim veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij belangeloos heeft verricht.

In de herinnering leeft Wim nu voort. Als bestuur herinneren wij hem als een fervent sportvisser en gedreven bestuurder waarop je altijd een beroep kon doen.

Het bestuur condoleert de familie Werkman met dit grote verlies en hoopt dat uit de herinnering dit grote verlies kan worden gedragen. De herinnering aan Wim wordt door het verstrijken van de tijd steeds dierbaarder en gaat een leven lang mee.

Wim rust in vrede.

Bestuur H.S.V. de Rietvoorn

<terug>

Bezorging en opzeggen vispassen wijzigt !!

18-01-18

Tot en met 2017 heeft het bestuur met behulp van enkele vrijwilligers de vispassen bij de leden bezorgd. Dit gaat veranderen.
In het belang van de vereniging heeft het bestuur besloten om dit uit
te besteden bij Sportvisserij Nederland.
Vanaf 2018 vindt de bezorging van de vispassen plaats via Sportvisserij Nederland. Zij doen dit al voor vele verenigingen in Nederland via een uniform systeem.
De reden voor deze wijziging is het feit dat er diverse vacatures in het bestuur zijn waarvan sommigen zeer langdurig, waardoor de werkzaamheden bij bestuurders zich opstapelen.
Het plotseling overlijden van de heer W.Romijn, die een zeer groot rayon voor zijn rekening nam. Het jaarlijks terugsturen van ruim vijfhonderd vispassen van leden die niet betaalden en waarvan een groot deel vervolgens in de hengelsportzaken of bij SVN weer een nieuwe vispas inclusief inschrijfgeld van 5 euro kopen en daardoor veel onnodig werk en kosten veroorzaken.

Wat gaat er veranderen:
In principe niet zoveel.
De afgegeven machtigingen voor automatische incasso blijven geldig en worden gebruikt door SVN namens HSV De Rietvoorn.
Betaling per acceptgiro blijft nog mogelijk Maar de kosten hieraan verbonden zijn 5 euro.
Bij niet tijdige betaling zullen herinneringen worden gestuurd
Vispassen worden eerst aangemaakt en verzonden door SVN als volledige betaling is ontvangen.
Inschrijfgeld bij winkels en SVN via de site wordt uniform voor alle leden 5 euro per nieuwe inschrijving.
Opzeggen lidmaatschap kan alleen via het mailadres; ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch via 0900-2025358(1 euro per gesprek)

Aanbeveling van het bestuur:
Ruim 1700 leden maken tot volle tevredenheid gebruik van het systeem van automatische incasso en ontvangen ieder jaar tijdig de nieuwe vispas. Bij einde lidmaatschap vervalt de automatische incasso.
U hoeft daarvoor zelf geen enkele actie te ondernemen.
Ca 850 leden betalen nog met een acceptgiro. Om de administratie kosten van 5 euro of inschrijfgeld van 5 euro bij aanschaf van een vispas in de hengelsportzaak of via SVN te vermijden adviseert het bestuur gebruik te maken van het systeem van automatische incasso.
Het bespaart veel werk en kosten voor de vereniging en u als lid en u bent verzekerd van de tijdige ontvangst van de nieuwe vispas.

Het Bestuur

<terug>

Vrijwilligers gevraagd voor diverse werkzaamheden in 2018

22-02-17

Om ons Beheerplan te laten slagen hebben wij veel vrijwilligers nodig.
Geef u op voor het Seniorenteam en/of Onderhoudsteam.
Wij kunnen met elkaar zorgen voor mooie visplekken voor jong en oud hoe mooi is dat wel niet en hoeveel voldoening krijg je hier dan wel niet van.
Wat wij vragen voor deze werkzaamheden zijn 5 middagen om als team werkzaamheden te verrichten, dit zal in samenspraak op verschillende dagen worden uitgevoerd.

Hieronder in de bijlage kunt u lezen wat wij van u vragen en wat wij als vereniging aanbieden om dit plan te laten slagen.

Dus kom op en geef je op!!

Meer informatie over de werkzaamheden

<terug>

Wijzigingen doorgeven aan ledenadministratie

10-01-17

Sportvrienden,

Onze vereniging telt ca. 2600 leden. Met zoveel aantal leden is het zaak dat het bestand juist is om onnodige werkzaamheden te vermijden. Om de mutaties zo snel mogelijk te kunnen verwerken is een mailadres aangemaakt zodat de mutaties direct bij de ledenadministratie terecht komen en het secretariaat wordt ontlast.
Dus graag melden aan de ledenadministratie

Hier kunt u onder meer doorgeven:
Verhuisberichten.
Wijziging bankrekeningnummers.
Aanvragen machtiging automatische incasso.
Bestelling visblad.
Wijziging mailadres.
Beeindiging lidmaatschap. (s.v.p. voor 1 oktober van het kalenderjaar)
Op deze manier liggen de wijzigingen vast en wordt voorkomen dat telefonische meldingen of mededelingen onderweg aan bestuurders worden vergeten en niet verwerkt.
Als u geen gebruik kunt of wilt maken van bovengenoemd mail adres geef dan uw wijziging schriftelijk door aan: HSV De Rietvoorn, Postbus 1082, 3900 BB Veenendaal.

Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.

<terug>

Visplannerapp vervangt het dikke boekje!

28-12-15

Tot slot vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp.
VISplanner rechtsgeldig!! Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer het dikke zware boekje(gezamelijke lijst van viswateren) mee te nemen naar de waterkant.
Plan je visdag met Visplanner! Alles over viswater, visstekken en visvoorzieningen:

Check direct op Google Maps waar je met jouw VISpas wel en niet mag vissen
Uitgebreide informatie over viswateren, inclusief de voorwaarden die er gelden
Vind de beste visstekken bij jou in de buurt en maak zelf visstekken aan
Vind de dichtstbijzijnde visvoorzieningen zoals: trailerhellingen, vissteigers, visbootverhuur, visvijvers en opstapplaats voor charterschepen
Plan je route naar een hengelsportzaak bij jou in de buurt

<terug>

Rijk van de Scheur geridderd in de Lampegiet

24-04-15

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Lampegiet mocht Burgemeester Kolff achttien unieke Veenendalers een Koninklijke onderscheiding uitreiken namens onze Koning. Daarbij ook onze penningmeester Rijk van de Scheur.
Als bestuur mochten wij bij deze bijeenkomst aanwezig zijn en het was leuk om te zien dat Rijk zeer verrast was met deze onderscheiding.

Zeventien van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, 1 vrouw kreeg de titel Ridder toebedeeld.

Het bericht in de krant zoals hieronder staat is maar een beknopt overzicht wat Rijk doet voor onze vereniging.

De heer Rijk van de Scheur (71)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU De heer Van de Scheur is sinds 1977 betrokken als vrijwilliger bij Hengelsport Vereniging De Rietvoorn. Al ruim 31 jaar is hij penningmeester van de vereniging. Hij is een belangrijk adviseur voor de vereniging.

Rijk namens het bestuur en alle leden willen wij jou nogmaals feliciteren met deze onderscheiding en die is zeker dik verdiend!!

<terug>

Wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie

13-01-15

Sportvrienden,

Onze vereniging telt ca. 3000 leden. Met zo’n aantal leden is het zaak dat het
bestand juist is om onnodige werkzaamheden te vermijden. Om de mutaties zo snel
mogelijk te kunnen verwerken is een mailadres aangemaakt zodat de mutaties direct
bij de ledenadministratie terecht komen en het secretariaat wordt ontlast.
Dus graag melden aan de ledenadministratie

Hier kunt u onder meer doorgeven:
Verhuisberichten.
Wijziging bankrekeningnummers.
Aanvragen machtiging automatische incasso.
Bestelling visblad.
Wijziging mailadres.
Beeindiging lidmaatschap. (s.v.p. voor 1 oktober van het kalenderjaar)
Op deze manier liggen de wijzigingen vast en wordt voorkomen dat telefonische meldingen
of mededelingen onderweg aan bestuurders worden vergeten en niet verwerkt.
Als u geen gebruik kunt of wilt maken van bovengenoemd mail adres geef dan uw wijziging schriftelijk door aan: HSV De Rietvoorn, Postbus 1082, 3900 BB Veenendaal.

Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.

Het bestuur

<terug>

Online vispas via de site kopen!!

30-12-16

Iedereen kan een vispas online kopen via de link, deze is te vinden onder vergunning aan de linkerzijde van onze homepage.

<terug>

Vispascheck

30-12-16

Lastig om te bepalen of je wel of geen vispas nodig hebt? Welnee, kies hieronder de vispascheck en zie hoe eenvoudig het is.

Doe hier de vispascheck.

<terug>